OK
نو اندیشان سرفراز پارس توسعه
  • :تلفن 77634663

نواندیشان سرافراز پارس توسعه

نواندیشان سرافراز پارس توسعه

شرکت پارس توسعه با بهره گیری از دانش فنی و تجهیزات پیشرفته، ارائه دهنده خدمات فیلتراسیون روغن می باشد. همچنین این شرکت آمادگی آن را دارد تا به منظور بررسی های اولیه و تدوین طرح توجیهی جهت سرمایه گذاری در زمینه فیلتراسیون و مدیریت روانکارها وتدوین استانداردها با واحدهای متقاضی همکاری نماید.

فرآیند فیلتراسیون روغن مانند انجام دیالیز می باشد و روغن درحالی تصفیه می گردد که سیستم در حال کار بوده و هیچ توقفی در آن صورت نمی گیرد.فیلترهای مورد استفاده درفرآیند فیلتراسیون می بایست دارای ضریب بتای مشخص باشند که توصیه می شود حداقل از فیلترهای با ضریب بتای 200 استفاده گردد.

نو اندیشان سر افراز پارس توسعه

فیلترهای مورد استفاده درفرآیند فیلتراسیون می بایست دارای ضریب بتای مشخص باشند که توصیه می شود حداقل از فیلترهای با ضریب بتای 200 استفاده گردد.

نو اندیشان سر افراز پارس توسعه

افتخارات

با بهره گیری از دانش فنی و تجهیزات پیشرفته، ارائه دهنده خدمات فیلتراسیون روغن می باشد.

همچنین این شرکت آمادگی آن را دارد تا به منظور بررسی های اولیه و تدوین طرح توجیهی جهت سرمایه گذاری در زمینه فیلتراسیون و مدیریت روانکارها با واحدهای متقاضی همکاری نماید

  • ISO 9002
  • ISO 9001